Contact

Expo Display Service
Draaiboomstraat 6/9
Wommelgem

Telefoon: +0032 3 385 2196
Internet: www.expodisplayservice.be
E-Mail: info[at]expodisplayservice.be

Algemeen directeur
Rajnikant Kedia
Ralf-Thomas Becker

Overige gegevens
Kamer van Koophandel : 08046867
BTW nummer : NL008495816B01
​IBAN nummer : NL47 RABO 0111070708
​BIC code : RABONL2U

www.expodisplayservice.be – alle rechten voorbehouden.

Tenzij anders vermeld, zijn alle pagina’s op deze server expodisplayservice.de onderworpen aan het auteursrecht. Dit geldt in het bijzonder voor teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, grafieken, geluids-, video- of animatiebestanden met inbegrip van hun ordening op de webpagina’s.

Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke pagina’s (of delen daarvan) in andere elektronische of gedrukte publicaties en hun publicatie (ook op het internet) is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming.

Het herdrukken en evalueren van persberichten is uiteraard toegestaan, mits met bronvermelding.

De persafdeling van expodisplayservice.be kan toestemming geven voor de publicatie van de websites.

Bovendien kunnen afbeeldingen, afbeeldingen, grafieken, tekst of andere bestanden geheel of gedeeltelijk onderworpen zijn aan het auteursrecht van derden.

Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars. Het enkele feit dat een merk op onze website wordt vermeld, betekent niet dat het niet door de rechten van derden wordt beschermd.

Disclaimer

Expo Display Service B.V. heeft naar beste weten en overtuiging alle informatie die in haar gebied wordt verstrekt, samengesteld en gecontroleerd. Er wordt echter geen garantie gegeven voor de actualiteit, juistheid, volledigheid, volledigheid, kwaliteit of beschikbaarheid van de verstrekte informatie op enig moment.

Expo Display Service B.V. en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie op de website expodisplayservice.be. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade veroorzaakt door computervirussen of de installatie of het gebruik van software bij het oproepen of downloaden van gegevens. Dit geldt niet voor dergelijke schade, die gebaseerd is op een grove nalatigheid van de gebruiker van expodisplayservice.be of op een opzettelijke of grove nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de gebruiker / van expodisplayservice.be.

Internetpagina’s met een naam geven de meningen en kennis van de auteur weer.

Expo Display Service B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om afzonderlijke webpagina’s of de gehele website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of om de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Links en verwijzingen (Disclaimer)

Expo Display Service B.V. is alleen verantwoordelijk voor haar eigen inhoud die zij beschikbaar stelt voor gebruik in overeenstemming met de relevante wetgeving. Verwijzingen (links) naar websites van andere aanbieders moeten van deze eigen inhoud worden onderscheiden. De als link gemarkeerde kruisverwijzing geeft expodisplayservice.be toegang tot externe inhoud.

Expo Display Service B.V. biedt slechts toegang tot het gebruik van deze inhoud via de kruisverwijzing. Zij is niet verantwoordelijk voor deze externe inhoud, omdat zij niet het initiatief neemt tot de overdracht van de informatie, de adresgegevens van de overgedragen informatie niet selecteert en de overgedragen informatie niet selecteert of wijzigt. Zelfs een automatische tussentijdse opslag op korte termijn van deze externe informatie vindt niet plaats vanwege de gekozen bel- en linkmethode, zodat Expo Display Service B.V. niet verantwoordelijk is voor deze externe inhoud.

Toen de link naar deze internetsites voor het eerst tot stand kwam, heeft de redactie van Expo Display Service B.V. de externe inhoud gecontroleerd om na te gaan of deze aanleiding kan geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Zodra expodisplayservice.be echter vaststelt of door anderen wordt geïnformeerd dat een concrete aanbieding waarnaar zij een link heeft gelegd, leidt tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, zal zij de verwijzing naar deze aanbieding onmiddellijk verwijderen, voor zover dit technisch mogelijk en redelijk is.

Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van informatie door derden, is uitsluitend de desbetreffende aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, aansprakelijk.

Geldigheid van het Nederlandse recht

Disclaimer en verklaring zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waaruit u werd doorverwezen. Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig of onuitvoerbaar zijn of na het sluiten van het contract ongeldig of onuitvoerbaar worden, blijft de geldigheid van de rest van het contract onaangetast. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling waarvan de gevolgen zo dicht mogelijk bij het economische doel van de overeenkomstsluitende partijen met de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling komen.