Herroepingsrecht

U heeft het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop u of een andere derde partij dan de vervoerder die de door u aangewezen goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen en die de vervoerder is.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Expo Display Service B.V. | Laan van Westenenk 90 | 7336 AZ Apeldoorn | Telefoon: +31 (0) 55 323 8555 | E-Mail: info@expodisplayservice.be) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, dat niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij uw herroeping van deze overeenkomst ontvangen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt u voor deze terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen weigeren om terug te betalen totdat we de Goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de Goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons retourneren of overhandigen. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Zij zijn slechts aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is om de aard, de eigenschappen en de functionaliteit ervan te onderzoeken. Gedrukte afbeeldingen kunnen niet worden geretourneerd.

Herroepingsformulier

Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

An:
Expo Display Service B.V.
Laan van Westenenk 90
7336 AZ Apeldoorn

Ik/wij annuleren hierbij het door mij/ons gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende diensten (*)

– Besteld op (datum) / ontvangen op (datum)
– Naam (namen) van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen voor papieren communicatie)
– Datum