Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Exhibition Solutions Belgium BVBA

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van
Exhibition Solutions Belgium BVBA.
2. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten
overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of
opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de
toepassing ervan.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Exhibition Solutions
Belgium BVBA, met maatschappelijk zetel te Ternesselei 330 2160 Wommelgem, ingeschreven in
het register van rechtspersonen (Antwerpen) onder het nummer 0817.937.157 en wederpartijen.
ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN
1. Alle door Exhibition Solutions Belgium BVBA gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien een aanbod wordt door de wederpartij
wordt aanvaard, heeft Exhibition Solutions Belgium BVBA het recht het aanbod binnen 2 werkdagen
na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden,
blijven deze te allen tijde eigendom Exhibition Solutions Belgium BVBA en moeten op eerste
verzoek franco aan Exhibition Solutions Belgium BVBA worden teruggezonden. Zij mogen zonder
toestemming van Exhibition Solutions Belgium BVBA niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter
inzage gegeven worden.
3. Getoonde en/of verstrekte brochures, tekeningen, ontwerpen, modellen, afbeeldingen en
beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine
gegevens en promotiemateriaal e.d., alsmede andere door Exhibition Solutions Belgium BVBA
verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan
kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
4. Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van de diensten Exhibition Solutions Belgium
BVBA, is Exhibition Solutions Belgium BVBA gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden
kosten in rekening te brengen voor zover deze specifiek voor de wederpartij werden gemaakt.
5. Exhibition Solutions Belgium BVBA behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf
van redenen te weigeren.
ARTIKEL 3: OVEREENKOMST
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tussen Exhibition Solutions Belgium
BVBA en de wederpartij eerst dan tot stand nadat Exhibition Solutions Belgium BVBA een opdracht
schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging
bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven,
tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden Exhibition Solutions
Belgium BVBA slechts indien deze door Exhibition Solutions Belgium BVBA schriftelijk zijn
bevestigd.
3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt
verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens
protest binnen 8 werkdagen.
4. Exhibition Solutions Belgium BVBA is bevoegd om indien Exhibition Solutions Belgium BVBA dit
noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de aan Exhibition Solutions
Belgium BVBA verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de
overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden
doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
ARTIKEL 4: PRIJZEN
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium
overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op
grond van werkelijk bestede uren.
3. Tenzij anders vermeld zijn prijzen vrijblijvend en:
- gebaseerd op levering af bedrijf van Exhibition Solutions Belgium BVBA;
- gebaseerd op normale leveringstermijnen; bij spoedopdrachten kan een toeslag tussen 15 en 50%
worden berekend;
- exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
- vermeld in Euro’s; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
4. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Exhibition Solutions Belgium
BVBA gerechtigd om de prijs/het honorarium dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met
inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat
reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
ARTIKEL 5: LEVERING
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijf Exhibition Solutions Belgium BVBA.
Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken voor transport gereed staan.
2. Het risico betreffende zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
3. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Exhibition Solutions Belgium BVBA
met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
4. Exhibition Solutions Belgium BVBA is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties),
welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.
5. De levertijd gaat eerst in na ontvangst van alle benodigde informatie en materialen. Bij niet-tijdige
levering dient Exhibition Solutions Belgium BVBA schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
6. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen,
staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Exhibition Solutions Belgium
BVBA stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de
uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop
de wederpartij Exhibition Solutions Belgium BVBA in staat moet stellen de werkzaamheden te
hervatten en/of de zaken te leveren.
7. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Exhibition Solutions Belgium BVBA gestelde
redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen
te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum
van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en
heeft Exhibition Solutions Belgium BVBA het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke
ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te
ontbinden.
8. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. bedongen
c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
9. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de
feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste
betalingstermijn.
10. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens na schriftelijke
aanmaning door Exhibition Solutions Belgium BVBA niet binnen 10 werkdagen door de wederpartij
aan Exhibition Solutions Belgium BVBA worden verstrekt, is de wederpartij verplicht tot afname van
de bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt. Exhibition Solutions Belgium BVBA zal na het
verstrijken van de genoemde termijn van 10 werkdagen tot levering en facturering van de
onbewerkte zaken overgaan. Tevens zal het tot dat moment verschuldigde honorarium in rekening
worden gebracht. Onder schriftelijke aanmaning wordt tevens een bericht per e-mail verstaan.
ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN
1. De wederpartij houdt zich gedurende de werkzaamheden beschikbaar voor mondeling overleg,
voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst van belang is.
2. In geval van opdracht neemt de gebruiker bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de
verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde
materialen; zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een
bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.
3. Indien is overeengekomen dat Exhibition Solutions Belgium BVBA grafische ontwerpen
vervaardigt, zal Exhibition Solutions Belgium BVBA bij de uitvoering van de overeenkomst 1 (één)
drukproef overleggen, die na goedkeuring door de wederpartij door Exhibition Solutions Belgium
BVBA in productie zal worden genomen. Indien de wederpartij zelf een drukproef ter beschikking
stelt, wordt deze drukproef geacht door de wederpartij te zijn goedgekeurd en kan deze direct door
Exhibition Solutions Belgium BVBA in productie worden genomen.
4. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Exhibition
Solutions Belgium BVBA niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Exhibition
Solutions Belgium BVBA gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen
vervoerskosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.
5. Indien tijdens de uitvoering van de Exhibition Solutions Belgium BVBA aangenomen werken
blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan Exhibition Solutions Belgium BVBA
niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft Exhibition Solutions
Belgium BVBA het recht te vorderen dat de aan Exhibition Solutions Belgium BVBA verstrekte
opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens
wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk
zal zijn. Exhibition Solutions Belgium BVBA heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de
reeds door Exhibition Solutions Belgium BVBA verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.
6. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak
gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Exhibition Solutions Belgium BVBA, nadat hij de
wederpartij in gebreke heeft gesteld en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken,
het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na een tijdsverloop
van een half jaar nadat de wederpartij in gebreke is gesteld en bij gebreke van betaling van de
opslagkosten, is Exhibition Solutions Belgium BVBA bevoegd de zaken te vernietigen. Het
voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs te voldoen onverlet.
7. Alle onkosten welke door Exhibition Solutions Belgium BVBA worden gemaakt ten verzoeke van
de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
8. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Exhibition Solutions Belgium
BVBA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Exhibition
Solutions Belgium BVBA worden verstrekt.
9. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Exhibition
Solutions Belgium BVBA zijn verstrekt, heeft Exhibition Solutions Belgium BVBA het recht om de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
10. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij, op straffe van vergoeding van
schade en kosten, verplicht ervoor zorg te dragen:
A. dat de toegang tot de plaats,waar de aflevering en/of werkzaamheden moeten geschieden,
onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering
en/of afwerking mogelijk te maken;
B. dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht, gas en water binnen handbereik,
alsmede voldoende ventilatie en zo nodig verwarming aanwezig is;
C. dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die
werkzaamheden zijn beëindigd voordat de gebruiker zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze
aldaar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten;
11. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen,
gereedschappen en machines die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de
wederpartij heeft opgeslagen.
ARTIKEL 7: TRANSPORT/RISICO
1. Verzending van bestelde zaken geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De wijze van transport, verzending,
verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Exhibition Solutions
Belgium BVBA is verstrekt, Exhibition Solutions Belgium BVBA als goed huisvader/koopman
bepaald.
2. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief
schuld/nalatigheid van de vervoerder.
3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s adequaat te verzekeren.
4. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q.
losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.
5. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door Exhibition Solutions Belgium BVBA,
voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in
artikel 5.
6. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport / de verzending, worden
slechts uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen
dragen.
7. Exhibition Solutions Belgium BVBA is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een
vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld.
8. Wanneer Exhibition Solutions Belgium BVBA een dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal
deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.
ARTIKEL 8: GRAFISCH WERK
1. De wederpartij is gehouden ervoor zorg te dragen dat Exhibition Solutions Belgium BVBA tijdig
kan beschikken over alle benodigde informaties en documenten. De te reproduceren documenten
en andere stukken dienen in onberispelijke staat te verkeren, bij gebreke waarvan Exhibition
Solutions Belgium BVBA gerechtigd is op kosten van de wederpartij de benodigde aanpassingen te
maken om aldus een perfect eindresultaat te garanderen.
2. Exhibition Solutions Belgium BVBA garandeert een voor minimaal 90% kleurgetrouwe
reproductie aan de hand van PMS, CMYK, RGB, RAL of andere kleurproeven, werktekeningen
en/of enig ander kleur-referentiemateriaal.
3. Bij gebreke van nadere aanwijzingen door de wederpartij zal de uitvoeringstechniek,
positionering, reproductie en algehele bewerking door Exhibition Solutions Belgium BVBA als goed
huisvader/koopman worden bepaald.
ARTIKEL 9: WIJZIGINGEN EN MEERWERK
1. Alle (tekst)correcties, nevenwerkzaamheden en aanvullende werkzaamheden welke niet deel
uitmaken van de overeenkomst worden als meerwerk tegen geldend uurtarief uitgevoerd.
2. Meerwerk dient mondeling en/of schriftelijk tussen Exhibition Solutions Belgium BVBA en de
wederpartij te worden overeengekomen en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
3. Indien het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden, door een tussen partijen nader overeen te
komen wijziging van of aanvulling op de afgesproken werkzaamheden, zal worden beïnvloed, zal
Algemene Leveringsvoorwaarden Exhibition Solutions Belgium BVBA
Exhibition Solutions Belgium BVBA de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte
stellen.
ARTIKEL 10: PROTEST
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van
de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij fouten, onvolkomenheden
en/of gebreken e.d. constateert, dient de wederpartij Exhibition Solutions Belgium BVBA binnen 24
uur na ontvangst c.q. beëindiging de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks
gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan Exhibition Solutions Belgium BVBA.
2. Overige protesten dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken
c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan Exhibition Solutions Belgium BVBA te worden gemeld.
3. Protesten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen
na de factuurdatum.
4. Na het verstrijken van de termijn of na ingebruikname wordt de wederpartij geacht het geleverde,
respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden protesten niet meer in
behandeling genomen.
5. Protesten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Exhibition Solutions Belgium BVBA dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
7. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke
toestemming van Exhibition Solutions Belgium BVBA, onder door Exhibition Solutions Belgium
BVBA te bepalen voorwaarden.
8. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk
zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op protest.
9. In geval van terechte protesten zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in
artikel
ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID
1. Exhibition Solutions Belgium BVBA kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche
mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor rechtstreekse danwel
onrechtstreekse schade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des
woords, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te
wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde
beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die Exhibition Solutions
Belgium BVBA bij de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van
Exhibition Solutions Belgium BVBA - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto
prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden c.q. het overeengekomen
honorarium. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Exhibition Solutions Belgium BVBA
nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor
zover de schade gedekt wordt door een door Exhibition Solutions Belgium BVBA gesloten
verzekering.
4. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde
zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van
levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Exhibition Solutions Belgium BVBA zich die zaken
- te zijner keuze - kosteloos te herstellen, te repareren dan wel te vervangen.
5. Exhibition Solutions Belgium BVBA sluit nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor fouten, van
welke aard dan ook, die voortvloeien uit telefonische mededelingen en bestellingen.
6. Exhibition Solutions Belgium BVBA staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en
deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
7. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Exhibition Solutions Belgium BVBA tot vergoeding van
vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het
moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
8. Zo door Exhibition Solutions Belgium BVBA geleverde zaken door de fabrikant van een garantie
zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
9. Indien Exhibition Solutions Belgium BVBA ter voldoening aan de garantieverplichting onderdelen
vervangt, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van Exhibition Solutions Belgium BVBA.
10. De wederpartij verliest diens rechten jegens Exhibition Solutions Belgium BVBA, is
aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Exhibition Solutions Belgium BVBA tegen iedere
aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van (een derde namens)
Exhibition Solutions Belgium BVBA strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de
geleverde zaken door de wederpartij;
B. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door Exhibition Solutions
Belgium BVBA of door een door Exhibition Solutions Belgium BVBA ingeschakelde derde gegeven
instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
C. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen,
informatiedragers e.d.
die door of namens de wederpartij aan Exhibition Solutions Belgium BVBA zijn verschaft en/of
voorgeschreven;
D. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van de wederpartij aan Exhibition Solutions
Belgium BVBA;
E. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de
wederpartij werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Exhibition Solutions Belgium BVBA;
F. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij, ondanks dat hij door Exhibition Solutions
Belgium BVBA is gewezen op fouten en/of afwijkingen, de order toch afneemt.
ARTIKEL 12: BETALING
1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 5
niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
A. zal de wederpartij aan Exhibition Solutions Belgium BVBA een verwijlinteresten verschuldigd zijn
ter grootte van de wettelijke interestvoet vermeerderd met 2% te berekenen over de hoofdsom.
Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
B. zal de wederpartij, na daartoe door Exhibition Solutions Belgium BVBA te zijn gemaand, ter zake
van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de
vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
C. heeft Exhibition Solutions Belgium BVBA het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden
betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake
administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Exhibition Solutions Belgium BVBA
zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
3. Ter keuze van Exhibition Solutions Belgium BVBA kan in voorgaande of daarmee
overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst,
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis
tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Exhibition
Solutions Belgium BVBA bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane
verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de
betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het
moment van in verzuim zijn indien Exhibition Solutions Belgium BVBA het redelijke vermoeden
heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde
renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de
wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.
6. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op Exhibition
Solutions Belgium BVBA heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op
verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening
geldt eveneens indien de wederpartij verkeert in gerechtelijke reorganisatie uit hoofde van de wet
op de continuïteit, of in staat van faillissement wordt verklaard.
ARTIKEL 13: OVERMACHT
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Exhibition Solutions Belgium BVBA krachtens de met de
wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet
toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Exhibition Solutions Belgium BVBA en/of aan de zijde
van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in
het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Exhibition Solutions Belgium
BVBA, is Exhibition Solutions Belgium BVBA gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst
te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een
door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn
gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de
wederpartij gehouden aan diens verplichtingen
jegens Exhibition Solutions Belgium BVBA tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder
meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,
overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke
omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande
valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en
natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij
Exhibition Solutions Belgium BVBA, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de
uitvoering van de
verbintenis zijn ingeschakeld.
3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover Exhibition Solutions Belgium BVBA in
gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag
tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging of liquidatie van
de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract
aan Exhibition Solutions Belgium BVBA verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.
4. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk
in kennis te stellen.
ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. Exhibition Solutions Belgium BVBA is rechthebbende op alle rechten van industriële en
intellectuele eigendom ter zake van geleverde zaken (waaronder begrepen, maar niet uitsluitend,
tekeningen, mallen, litho's, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke) c.q. verrichte
werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zover een dergelijk recht
slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Exhibition Solutions
Belgium BVBA daartoe bevoegd.
2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten - openbaarmaking of overdracht van
gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht
uitdrukkelijk en uitsluitend aan Exhibition Solutions Belgium BVBA voorbehouden, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Exhibition Solutions
Belgium BVBA verschuldigde komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht
toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het gebruiksrecht geldt
uitsluitend voor de in de overeenkomst vastgelegde periode.
4. Wederpartij garandeert Exhibition Solutions Belgium BVBA te allen tijde dat het gebruik van door
wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, Exhibition Solutions Belgium BVBA niet in strijd zal
brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
5. Wederpartij vrijwaart Exhibition Solutions Belgium BVBA volledig voor alle directe en indirecte
gevolgen van aanspraken welke derden jegens Exhibition Solutions Belgium BVBA geldend zouden
mogen maken uit hoofde van schending van lid 4 van dit artikel.
6. Proefmodellen en schetsontwerpen blijven eigendom van Exhibition Solutions Belgium BVBA,
tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7. Indien de wederpartij wijzigingen in het definitieve ontwerp wenst, dan is de wederpartij verplicht
eerst Exhibition Solutions Belgium BVBA in staat te stellen het ontwerp op kosten van de
wederpartij te wijzigen. Exhibition Solutions Belgium BVBA zal de gewenste wijzigingen
aanbrengen, tenzij dit in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd. Indien Exhibition Solutions
Belgium BVBA de wijzigingen niet zelf wenst aan te brengen zal Exhibition Solutions Belgium BVBA
schriftelijke toestemming verlenen het ontwerp te wijzigen, tenzij het verlenen van toestemming in
redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
ARTIKEL 15: EIGENDOMSVOORBEHOUD
Exhibition Solutions Belgium BVBA behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken
voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende
betalingsverplichtingen jegens Exhibition Solutions Belgium BVBA heeft voldaan. Die
betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van het overeengekomen bedrag, vermeerderd met
vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede
vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van
verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
Ingeval Exhibition Solutions Belgium BVBA een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de
ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Exhibition Solutions
Belgium BVBA vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
De wederpartij is verplicht Exhibition Solutions Belgium BVBA terstond schriftelijk op de hoogte te
stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een
eigendomsvoorbehoud rust.
ARTIKEL 16: PAND/WARRANTAGE
Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende
betalingsverplichtingen jegens Exhibition Solutions Belgium BVBA heeft voldaan, is de wederpartij
niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht
erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te
brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan
diens zijde. Exhibition Solutions Belgium BVBA kan alsdan terstond, zonder tot enige
ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel
de overeenkomst ontbinden, onverminderd
het recht van Exhibition Solutions Belgium BVBA op vergoeding van schade, gederfde winst en
interest.
ARTIKEL 17: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de
wederpartij en Exhibition Solutions Belgium BVBA gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat
rechterlijke tussenkomst en zonder dat einige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip
waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van
betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind
wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met
betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit
de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 18: ANNULERING
1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 1226 e.v. B.W of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien Exhibition Solutions Belgium BVBA daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan Exhibition Solutions Belgium BVBA, naast vergoeding van ten minste 30% van de overeengekomen prijs c.q. de gemaakte kostenraming, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs en/of van het tot aan dat moment verschuldigde honorarium, het één en ander onverminderd het recht van Exhibition Solutions Belgium BVBA op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Exhibition Solutions Belgium BVBA ter zake.
ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op alle overeenkomsten aangegaan door Exhibition Solutions Belgium BVBA is het Belgische recht van toepassing.
2. Voor uit deze overeenkomsten voortvloeiende geschillen geldt uitsluitend de bevoegde rechtbank van Antwerpen, zijnde het gerechtelijk arrondissement waaronder de Belgische vennootschap resulteert.
3. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Exhibition Solutions Belgium BVBA aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten België, is Exhibition Solutions Belgium BVBA gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Laatst bekeken